Školská rada

Zřízení školské rady

V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla k 1. 1. 2006 v naší škole zřízena školská rada. Počet členů je stanoven na šest.

Funkční období

zvolené školské rady je od 26. 2. 2021 do 25. 2. 2025.

Předseda školské rady :

 Mgr. Petr Choma

 

Zástupci zřizovatele školy :

Ing. Petr Smrček        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                  Ing. Tomáš Paloušek - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Zákonní zástupci žáků :

Ing. Tatiana Nováková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

MUDr. Kristýna Boháčová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                                                                                              

Zástupci pedagogů :

Mgr. Petr Choma - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Mgr. Lucie Opielová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">lucieduongová@seznam.cz   

 Připomínky, informace, podněty, ale i stížnosti a případnou žádost o pomoc, můžete formulovat kterémukoliv z členů školské rady.

 

Statut školské rady:

Poslání

Školská rada je nezávislým orgánem umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada usiluje o vytvoření optimálních podmínek pro úspěšnou výchovu a vzdělávání žáků a dlouhodobé působení působení Základní školy M. Kudeříkové, Havířov - Město.

Základní ustanovení

1. Školská rada vystupuje jako samostatný subjekt ve vztazích k zřizovateli, ke škole, k orgánům státní správy i k orgánům státního dozoru dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.

2. Sídlem školské rady je Základní škola Havířov-Město M.Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace.

Odpovědnost a kompetence:

1. Školská rada schvaluje:

a) výroční zprávu o činnosti školy,
b) školní řád a navrhuje jeho změny,
c) pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

2. Školská rada se vyjadřuje k:

návrhům školního vzdělávacího programu a jeho následnému uskutečňování.

3. Školská rada projednává:
a) návrh rozpočtu na další rok,
b) vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
c) zprávu ČSI.

4. Školská rada se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

5. Školská rada podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli školy nebo orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

6. Ředitel je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména  k povinné dokumentaci školy. Tyto informace není ředitel povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon.

Orgány, struktura a jednání

Způsob, jakým školská rada pracuje a naplňuje tak svou působnost je popsán v dokumentu Jednací řád školské rady schváleným Školskou radou při Základní škole Havířov–Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace se sídlem: Havířov–Město, ul. M. Kudeříkové 14/1143, PSČ 736 01 dne 5. 1. 2006.

Komunikace

1. Školská rada usiluje prostřednictvím členů volených z řad zákonných zástupců o pravidelnou komunikaci s rodiči žáků. Účelem této komunikace je:

a) vzájemná výměna podnětů, vedoucích ke zdokonalení vzdělávacího procesu,
b) předcházení konfliktním nebo krizovým situacím v rámci vzdělávacího zařízení.

2. Školská rada přenáší požadavky předkládané zákonnými zástupci nezletilých žáků na ředitele školy, zřizovatele, orgány státní správy.

Majetek

Školská rada nevytváří žádné fondy a nedisponuje žádným majetkem.

Závěrečná ustanovení

Tento statut nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

Jednací řád školské rady při Základní škole Havířov – Město M. Kudeříkové 14 okres Karviná, příspěvková organizace se sídlem: Havířov – Město, ul. M. Kudeříkové 14/1143, PSČ 736 01 

Školská rada byla zřízena usnesením Rady města Havířova číslo 3957/69/05 ze dne 8. 6. 2005. Školská rada v souladu s ustanovení § l67 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přijala na svém prvním zasedání dne 13. ledna 2008 tento jednací řád:

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Školská rada vykonává svou působnost v rozsahu § 168 školského zákona
(viz. Příloha jednacího řádu).

2. Tento jednací řád upravuje postup přípravy, svolání, průběh zasedání, způsob rozhodování, volbu předsedy, vyhotovení zápisu, jakož i další otázky související
s činností školské rady.

3. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem rozhoduje školská rada hlasováním.

Článek 2

Volba předsedy

1. Předseda školské rady je volen na jejím prvním zasedání z řad všech členů školské rady.

2. Volba předsedy probíhá tajně, pokud se všichni členové nadpoloviční většinou hlasů nerozhodnou pro veřejné hlasování.

3. Návrhy na kandidáta na předsedu školské rady předkládají členové školské rady.
Po podání návrhu musí kandidát prohlásit, že kandidaturu přijímá.

4. Kandidát je zvolen předsedou školské rady, získá-li v hlasování nadpoloviční většinu hlasů všech členů školské rady.

Článek 3

Zasedání

1. Školská rada zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. Termíny zasedání školská rada stanoví s ohledem na svou působnost stanovenou školským zákonem.

2. Zasedání školské rady svolává její předseda, popřípadě místopředseda.

3. Program jednání školské rady navrhuje její předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků, pedagogických pracovníků, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele školy a zřizovatele školy.

4. V úvodu zasedání školská rada vždy projedná:

 • kontrolu plnění úkolů
 • informace jednotlivých členů školské rady 
 • informace ředitele školy, pokud je přizván k jednání školské rady.

5. Po zahájení zasedání školské rady je každý člen oprávněn navrhnout doplnění programu. Pokud se členové školské rady nedohodnou na zařazení dalšího bodu programu, rozhodnou o návrhu hlasováním.

6. Zasedání školské rady řídí její předseda nebo jím pověřený člen školské rady.

7. Zasedání školské rady je neveřejné. Členové školské rady se mohou dohodnout
na přizvání jiných osob. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy.

8. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy.

Článek 4

Hlasování

1. O projednávaných záležitostech rozhoduje školská rada hlasováním svých členů formou usnesení.

2. Školská rada je usnášení schopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. O účasti na zasedání pořídí pověřený člen školské rady prezenční listinu s vlastnoručním podpisem každého účastníka a zápis ze zasedání.

3. Hlasování člena při zasedání školské rady školské rady je nezastupitelné.

4. Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech svých členů při schvalování jednacího řádu a při volbě předsedy.

5. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6. Usnesení školské rady se vyhotovuje písemně a je součástí zápisu ze zasedání.

7. Člen školské rady, u kterého nastal střet zájmů, je povinen tuto okolnost sdělit ostatním členům před projednáváním dané věci. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení člena z projednávání a rozhodování o dané záležitosti rozhodnou ostatní členové hlasováním.

8. O schválení dokumentů (uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) § 168) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené
v odstavci 1 písm. b) až d) § 168, do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Článek 5

Zápis ze zasedání

1. O průběhu zasedání školské rady se provádí písemný zápis. Zápis včetně usnesení vyhotovuje pověřený člen školské rady (zapisovatel).

2. Zápis podepisuje její předseda nebo jiný pověřený člen školské rady, který se účastnil zasedání školské rady.

3. Součástí originálu zápisu je prezenční listina osob přítomných na schůzi školské rady.

4. V zápise o průběhu zasedání školské rady se uvádí:

- den a místo zasedání

- schválený program

- průběh a výsledek hlasování k jednotlivým bodům

- různé připomínky a návrhy, příp. úkoly s uvedením zodpovědné osoby a termínu plnění

- datum vyhotovení

- podpis člena školské rady pověřeného vyhotovením zápisu (zapisovatele)

- podpis předsedy nebo jiného člena školské rady pověřeného zápis podepsat

5. Zápis obdrží všichni členové školské rady a ředitel školy.

Článek 6

Závěrečná ustanovení

1. Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

2. Tento jednací řád nabývá platnosti dnem schválení a účinnosti od 13. 1. 2009

Příloha (§ 168 Školského zákona): Podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) plní školská rada tyto úkoly:

Školská rada

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tím není dotčeno.

O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené  v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne
o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Lubomír
Včera měl svátek: Petr a Pavel
Dnes má svátek: Šárka
Zítra má svátek: Jaroslava
Pozítří má svátek: Patricie