Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

 Na základě dlouhodobých trendů ve školství se na školách s počtem 400 žáků a více existence ŠPP doporučuje. Vzniklo tedy i na naší škole a zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

informace pro rodiče

Souhlas s působením školního speciálního pedagoga

Rodiče musí být informováni školou o pravidlech poskytování poradenské služby školním

Školním speciálním pedagogem. Nabídka této služby ze strany školy je pro rodiče možností,

nikoliv závazkem. Rodič souhlasí možností využít služby specialisty tzv. „generálním“

následně individuálním souhlasem. Dva druhy souhlasů se liší především především tím, do jaké míry pracovník školního poradenského pracoviště (ŠPP) pracuje s osobními informacemi o dítěti.

Pokud rodič podepsal informaci o působení školního specialisty, jeho dítě se bude moci zapojit do skupinových aktivit, ve kterých se nepracuje s osobními informacemi o dítěti.

Často je součástí i souhlas s poskytnutím krizové intervence dítěti

pro případy mimořádných situací. Souhlas se podepisuje obvykle na dobu 1 roku.

Individuální / informovaný souhlas: Individuální souhlas udělují speciálnímu pedagogovi rodiče na

předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnostech, které bude speciální pedagog s dítětem vykonávat. Obecně lze říci, že jde o aktivity, kdy pracovník ŠPP nemusí pracovat už jen se skupinou jako celkem, ale pracuje s klientem individuálně. Často se jedná o diagnostickou práci za účelem identifikace problémů dítěte, mimořádného nadání, péče o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami nebo o zjištění postojů a preferencí v rámci kariérového poradenství.

Co je školní poradenské pracoviště?

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, učitelům i rodičům na každé škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí, velká pozornost se věnuje všem rizikům, která mohou proces vzdělávání negativně ovlivnit. Odborníci pracují se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,

se žáky nadanými a se žáky, kteří ve vzdělávání potřebují jakkoli podpořit. Značná pozornost je věnována preventivním aktivitám škol: předcházení záškoláctví, neprospěchu a pomoci v případech péče o žáky s poruchami chování.

Všichni zapojení odborníci poskytují standardní poradenské služby pro školy, spolupracují se systémem školy, s výchovnými poradci i školními metodiky prevence. Nezbytná je pak také spolupráce s vedením školy, s pedagogickým sborem, s třídními učiteli. ŠPP napomáhá také ke zlepšení komunikace s rodiči žáků.

Školního poradenského pracoviště:

 

Školní speciální pedagog:

Vyhledává a pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.

Připravuje a ovlivňuje podmínky pro integraci dětí se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro žáky

se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti.

Komunikuje také se školou a rodinou žáka.

Výchovný poradce (kariérový poradce):

Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství. Poskytuje informace o možnostech studia a zaměstnání v regionu nebo celorepublikově. Vyhledává a provádí orientační šetření

žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky. Shromažduje a zajišťuje dokumenty o žácích z ostatních školských poradenských zařízení.

Školní metodik prevence:

Věnuje pozornost primární prevenci rizikového chování dětí. Koordinuje tvorbu preventivního programu školy a kontroluje jeho realizaci. Své aktivity směřuje na prevenci záškoláctví, závislostí, kriminálního chování a dalších projevů rizikového chování.

Cíle ŠPP

  • poskytování      poradenských a konzultačních služeb z oblasti psychologické a      speciálně pedagogické pro žáky, rodiče/zákonné zástupce i pedagogy
  • kariérové      poradenství
  • včasná      intervence při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních      kolektivů
  • vytvořit      širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně      nežádoucích jevů
  • poskytování      kariérového poradenství
  • připravit      podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími      potřebami a žáků nadaných
  • vybudovat      příznivé podmínky pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních      odlišností na škole
  • prohloubit      a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči
  • integrovat      poradenské služby poskytované školou se službami specializovaných      poradenských zařízení, zejména PPP (pedagogicko-psychologická poradna),      SPC (speciálně-pedagogické centrum), SVP (středisko výchovné péče) a      IPS(informační a poradenské středisko) úřadu práce
  • pořádat      přednášky, besedy (sexualita, morálka, multikulturní rozdíly, drogy a      další témata, která se projeví jako aktuální)

Služby ŠPP zabezpečují

Funkce

Kontakt

Kancelář

Konzultační hodiny

Mgr.   Barbara Zineckerová

Výchovný   poradce

59 6811239

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1.patro   pav. A dveře č. 23

Po dohodě

Mgr. Petra Grossmannová

Speciální   pedagog

702231058

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

2.patro   pav. A dveře č. 32

Po dohodě

Mgr. Gabriela Hermanová

Metodik   prevence

59 6811239

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. patro  pav. A

dveře č. 23

Po dohodě

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Lubomír
Včera měl svátek: Petr a Pavel
Dnes má svátek: Šárka
Zítra má svátek: Jaroslava
Pozítří má svátek: Patricie