Charakteristika školy

 • Škola je umístěna nedaleko centra města v městské části Havířov-Město, přesto se nachází v klidném prostředí nedaleko lesoparku Stromovka.
 • Základní škola je součástí vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má zodpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
 • Škola poskytuje základní vzdělání. Připravuje žáky pro další studium a praxi.
 • Jedná se o úplnou ZŠ s 1. – 9. ročníkem. Základní škola se dělí na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Na II. stupni jsou v každém ročníku zřízeny třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Kapacita školy je 550 žáků.
 • Vyučování ve škole probíhá v 1. - 9. ročníku podle školního vzdělávacího programu Škola brána vědění ze dne 3. 9. 2007. Nový školní vzdělávací program byl vytvořen dle požadavku školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb., který nabyl účinnosti 1.1. 2005). Cílem bylo vytvořit vlastní vzdělávací program školy, který vychází ze záměrů školy, potřeb žáků a požadavků regoinu a obce. 
 • Učitelé se snaží individuálně pracovat s talentovanými dětmi, vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou. Třídy školy se naplňují do počtu třiceti žáků. Podle povolení výjimky z počtu dětí a žáků - pro všechny základní školy, jejichž zřizovatelem je statutární město Havířov - může dojít k naplnění tříd do počtu 34 žáků.
 • Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci. 
  Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy Školní řád a Pravidla pro hodnocení žáků, který schvaluje Školská rada při ZŠ. 
  Ředitel školy schvaluje a vydává řády odborných učeben, tělocvičen a hřiště.
 • Škola klade velký důraz na kvalitní výuku jednotlivých předmětů, nabízí žákům výuku jazyka anglického a německého. 
  Odborné učebny a školní knihovna jsou postupně vybavovány moderními učebními a didaktickými pomůckami. Na škole jsou zřízeny odborné učebny chemie, fyziky, přírodopisu, informatiky pro I. a pro II. stupeň, učebna s interaktivní tabulí, učebna výtvarné výchovy, hudební výchovy; žáci pracují také ve školní dílně a na školním pozemku. V každé třídě a učebně je nainstalován dataprojektor napojený na PC. V některých třídách jsou k dispozici int. tabule.Ve škole jsou dvě propojené tělocvičny s umělým povrchem a jeden cvičební sál, součástí školy je školní hřiště s atletickým oválem s umělým povrchem.
 • Škola učí žáky nejen ve vyučování, organizuje pro ně školní akce souvisejícís výchovně vzdělávací činností – návštěvy kulturních programů, exkurze, výuku plavání, lyžařské kurzy, školní výlety, jarní soustředění, školy v přírodě, pobyty a činnosti v přírodě.
 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáka při činnostech, které bezprostředně souvisí s výchovou a vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnosta ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich dodržování.
 • Součástí školy je školní jídelna, kde se stravují žáci školy a také cizí strávníci, školní bistro, prostorná školní družina pro žáky 1.- 5. ročníku.
 • Škola nabízí žákům pro vyplnění jejich volného času sportovní i nesportovní zájmové útvary.
 • Škola poskytuje zájmovým organizacím dětí a mládeže své prostory a vybavení pro jejich činnost, tělocvičny školy jsou pronajímány jiným tělovýchovným složkám. Naši žáci se pravidelně účastní různých soutěží, a to nejen sportovních, často s výborným umístěním.
 • Na chodu školy se podílí Školská rada, se školou spolupracuje Sdružení rodičů a přátel dětí – (SRPD).
 • Se školou spolupracuje tělovýchovná jednota Start Havířov.
 • O tom, že na škole panuje přátelská atmosféra mezi zaměstnanci a žáky, ale i mezi nimi navzájem, svědčí to, že naši bývalí žáci nás často a rádi navštěvují.

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Dana
Včera měl svátek: Simona
Dnes má svátek: Lucie
Zítra má svátek: Lýdie
Pozítří má svátek: Radana a Radan