Projekty EU

 

 priloha 997427789 4 Příloha4 MŠMT Plakát A4 k publicitě NPO

 

 

EU

Společnou cestou ke kvalitnímu vzdělávání

 

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

02.3.68.5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017307

Výzva

02_20_080 - Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

3.II/12 – Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

3.II/2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 776 600,00
Dotace EU 660 109,99
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 116 490,01
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

Doba realizace

9/2020 – 8/2022

 

 

projekt OP VK

 

Projekt OPVK – „E – GROW" (CZ.1.07/1.1.07./02.0058) - udržitelnost

Elektronizace vzdělávání, včetně tvorby a následné implementace nových výukových materiálů
v ZŠ na území města Havířov, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu, do něhož je zapojeno celkem 9 havířovských základních škol, je podpora rozvoje a
zkvalitnění výuky na základních školách zřizovaných statutárním městem Havířov prostřednictvím zavedení nových výukových metod a forem. Participace ZŠ M. Kudeříkové na tomto projektu: Dohled nad tvorbou a implementací vybraných výukových materiálů a jejich každoroční aktualizace za účelem zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu. Tvorba výukových materiálů, které jsou
digitalizovány a prostřednictvím nově vytvořeného vzdělávacího portálu dány k dispozici všem školám zřizovaným statutárním městem Havířov. Učitelé naší školy vytvořili výukový materiál Metodické řady nácviku vybraných atletických disciplín formou jednoduchých karet.

 

projekt OP VK

Projekt OPVK „Stejná šance" - Nastavení systému podpory rozvoje rovných příležitostí v základních školách na území města Havířov (CZ.1.07/1.2.10/02.0033) - udržitelnost

Naše škola se zapojila do projektu OP VK s názvem „Stejná šance". V rámci tohoto projektu vznikla v dubnu 2010 Klubovna "D". Její činnost je zaměřena na pomoc a podporu vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami. Čtyřikrát týdně se tady schází přibližně 15 dětí, aby si splnily domácí úkoly, procvičily si nové učivo, v klidném a pomalém tempu přišly na kloub obtížným pasážím učiva, hravou formou si upevňovaly vědomosti na PC, ale také si odpočinuly, relaxovaly a prostě si jen popovídaly o svých zájmech či problémech. Kromě odborného vedení mají k dispozici učebnu s potřebnými pomůckami, 3 počítači, metodickým materiálem a prostory.

 

 

 Projekt OPVK- udritelnost

Projekt EU Peníze školám „Škola brána k informacím“ (CZ.1.07/1.4.00/21.2494)

 Škola úspěšně ukončila projekt ke dni 9. 11. 2013. Projektový záměr jsme sestavili podle aktuálních potřeb školy a byl do důsledku splněn. Do projektu se zapojilo 19 pedagogických pracovníků. Podařilo se:

-          modernizace počítačových učeben na I. a II. stupni – nová ICT technika

-          vybavení všech tříd a odborných učeben dataprojektory a plátny

-          pořízení notebooků

-          v souladu se ŠVP bylo vytvořeno 972 DUM – využívají se ve výuce, licence umožňuje jejich aktualizaci

 

Zde najdete příslušné odkazy na zveřejněné DUM

Odkaz na zveřejněné DUM na portálu Datel
Odkaz na zveřejněné DUM na eCoachingu

Projekt OPVK- udritelnost

Projekt „Tablety a pedagog ve výuce" (CZ.1.07/1.3.00/51.0006)

v rámci výzvy č. 51 v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a
školských zařízení OP VK

Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků na ZŠ a SŠ ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení v období 2014-2015. Projekt tak reaguje na výsledky provedeného průzkumu k využití
moderní ICT mezi ZŠ a SŠ. Projekt se skládá celkově ze sedmi klíčových aktivit, které na sebe plynule navazují. V první aktivitě budou proškoleni ředitelé základních nebo středních škol/vedoucí pracovníci z 50 zapojených škol v celkově pěti oblastech, které jim usnadní využívání a integraci ICT do života jejich školy.

Bude zakoupeno 20 kvalitních tabletů a 20 pedagogických pracovníků absolvuje předepsaná školení.

Schválená dotace: 320 tisíc. Kč.

Realizace: do konce února 2015

Výzva k podání nabídek zde

Výsledek výběrového řízení zde

  

 OK VP   ROP

Projekt „Výuka fyziky a chemie v novém kabátě" CZ.1.10/2.1.00/30.01589

v rámci výzvy č. 30 pro oblast podpory 2.1 infrastruktura veřejných služeb ROP Moravskoslezsko

Cílem projektu je rekonstrukce a modernizace odborných učeben chemie a fyziky tak, aby výuka v nich probíhala podle aktuálních trendů a výukových metod v teoretickém i praktickém vyučování.

Schválená dotace: 1,8 mil. Kč

Realizace: do konce dubna 2015

Zveřejněno: 1. 9. 2014

 

 

Dne 15.6.2015 byly předány dodavateli rekonstruované učebny fyziky a chemie a učební pomůcky do fyziky. Jsme velmi rádi, že v rámci projektu „ Výuka fyzika a chemie v novém kabátě", registrační
číslo: CZ. 1.10/2.1.00/30.01589 bude výuka přírodovědných předmětů od školního roku 2015/2016 probíhat v učebnách, které svým provedením odpovídají posledním výukovým trendům.

Obě učebny byly vybaveny učitelskými PC kompatibilními s moderními dataprojektory a interaktivními tabulemi ActivBoard s pojezdy. V obou učebnách byly rekonstruovány podlahy a bylo položeno nové PVC a zabudovány vestavěné skříně. V obou učebnách jsou učitelům k dispozici dostatečně velké demonstrační stoly. V učebně fyziky bylo vytvořeno 30 žákovských pracovišť (2x15) s možností
připojení ke zdroji nízkého napětí, v demonstračním stole je zabudován vizualízér, který umožňuje žákům na ActivBoardu sledovat v reálném čase pokusy, které provádí učitel. V rámci projektu bylo do kabinetu fyziky pořízeno množství učebních pomůcek.

V učebně chemie bylo vytvořeno 28 žákovských pracovišť (7x4) se zabudovanými vodovodními rozvody a odpady.

Chemie před

Pvodn chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemie po

Chemie-1

Chemie-2

Fyzika před

Pvodn fyzika

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika po

Fyzika-1

 

 

 

 

 

 

Fyzika-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno 16. 6. 2015

 

 vlek

Reg.č. projektu:          CZ. 1.07/1.1.00/57.0632

Název projektu:          Moderní dílna

Klíčová aktivita:         Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základních škol

V rámci tohoto projektu se do školní dílny pořídilo množství moderních nástrojů, které slouží žákům při výrobě dřevěného vláčku, který je podmínkou naplnění klíčové aktivity. Byly zakoupeny i nástroje a přístroje pro učitele pracovních činností, které jsou používány k přípravě polotovarů pro žáky. Do projektu je zapojeno 16 žáků 8.A třídy, kteří pod vedením Mgr. Milana Badala pracují na výrobě jednotlivých vagónů dřevěného vláčku, který po dokončení bude věnován dětem Mateřské školky na ul. Horymírově v Havířově. Ukončení projektu je plánováno na měsíc prosinec 2015.

 

Získaná finanční dotace: 204.112,- Kč

 vlek 1

 Moderní dílna

 

 EU

Podpora žáků s SVP, čtenářské a matematické gramotnosti v ZŠ M. Kudeříkové Havířov

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003300

Výzva

02_16_022 - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

II/1.2 - Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

II/3.1 - Čtenářský klub pro žáky ZŠ

II/3.2 - Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 966 228,00
Dotace EU 821 293,80
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 144 934,20
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

Doba realizace

01/2017 – 12/2018

 

  EU

Personální podpora a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ M. Kudeříkové Havířov

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

02.3.68.2 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009512

Výzva

02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Aktivity projektu

2.II/2 – Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

2.II/17a - Klub pro žáky ZŠ - čtenářský klub

2.II/17b - Klub pro žáky ZŠ - klub zábavné logiky a deskových her

2.II/19 - Projektový den ve škole

2.V/3 - Sociální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK

2.V/12 - Projektový den v ŠD/ŠK

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 1 515 828,00
Dotace EU 1 288 453,80
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 227 374,20
Podíl poskytnuté dotace SR 15 %

Doba realizace

09/2018 – 08/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpočet

Do konce školního roku zbývá

Odpočet
skončil

Nezapomeň popřát

Předevčírem měl svátek: Lubomír
Včera měl svátek: Petr a Pavel
Dnes má svátek: Šárka
Zítra má svátek: Jaroslava
Pozítří má svátek: Patricie